beyond the flame|小川裕嗣 楽焼展 beyond the flame|RAKU-YAKI Hirotsugu Ogawa
movie

Camera: Takashi Kuroyanagi(Polar Design Inc.)
Director of Camera: Mitsuyuki Nakajima
Producer: Takuya Miyano(CIRCLE THE GALLERY),Shuichiro Kobori(Fu-ka)
Client: Kajitsu NY

-

-